صفحه اصلی تاریخچه محصولات کاتالوگ گواهینامه ها تماس با ما

تاریخچه

آقای محمدرضا خوش نما فعـاليت خود را از سال 1335 در زمينه طراحی و ساخت سازه های فولادی آغاز نمود و در طی سالهای متمادی با تلاش و پشتکار خود به پيشـرفت‌های قابل توجهی دست یافت.

وی در سال 1349 همزمان با دوره ای که نيازهای کشور اعم از صنعتی و غيرصنعتی از ديگر کشورها تامـين می گرديد و حـمايت چـندانی از صـنايع داخلی انجـام نمی‌گرفت ، کـارخانه فورجینگ را در مساحت 12600 متر مربع وبا ظرفيت توليدی 1000 تن درسال با هدف توليد فلنج و اتصالات فولادی تاسيس نمود. با تـوجه به اهـميت جايـگاه صنـايع آب، نفـت، گاز و نيـاز اين مراکز به توليد داخـلی محصـولات از جـمله انـواع فلنـج‌ها و اتصالات فـولادی ، اين مجـموعه را برآن داشت تا با تلاشی وصف ناپذير به توليدات استاندارد و در راستای خودکفائی صنعتی به موفقيت های بسياری نايل آيد . در سال 1360 با احـداث کارخـانه ای جديد به مسـاحت 52000 متر مربع و احـداث 16000 متر مربع سـالن های تـوليد و با بهـره گيری از فضـا و امکـانات متفاوت و تجـهيزات پيشـرفته تحـولی شـگرف در ارتقاء سـطح کمی و کيفی محصولات اين مجموعه به وجود آمده و با اجرای طرح‌های توسعه و همچنين توليد محصولات جديد ظرفيت توليدی اين واحد به 15000 تن در سال افزايش يافت .

با توجـه به توانمندی‌های علـمی و فنـی اين مجـموعه، در سـال 1378 توليد شـيرآلات صنعتی در کارخـانه ای به وســعت 30000 مـتر مربع و 4500 متر مربع سالن های توليد و با برخورداری از ماشين آلات پيشرفته و مجهز و اتکاء به پرسنل مجرب در برنامه کار قرار گرفت. در حال حاضـر اين مجـموعه با بهـره گيری از تکـنولـوژی روز دنيا و ماشـين آلات مدرن ، آزمايشـگاه کنترل کيفـيت و همچـنين استفاده از دانش و تخصص کارشناسان مجرب قابليت افزايش توليد تا سقف 30000 تن در سال را دارا می باشد. مشـارکت در سـاخت تجـهيزات فولادی و شـيرآلات صـنعتی بزرگـترين پروژه های کشـور ازافتخارات فورجينگ به شمار می رود. کلـيه محصـولات فورجینگ طـی مراحـل مخـتلف کـنترل کـيفی بطـور مستمر بر اساس اسـتانداردهای معتبر جـهانی از تهيه مواد اوليه تا مراحـل سـاخت و تحويل، کـنترل و بازرسی می‌گـردد. با اسـتـقرار سيستم مـديريت کـيفـيت و اخـذ گـواهـينامه ISO 9001 مديران وکـارکـنان اين مجـموعـه را بر آن داشـت تا شـعار تـوليد با کـيفيت بالا و مشتـری مـداری را سر لوحه وظايف خود قرار دهند.